Younis Khan shopping in Kurta gali Tariq Road in Karachi For the Eid dress he say Shopping is tough than Cricket